Regulamin ważny do 25.12.2014

Mając na uwadze dobro Konsumenta (podmiotu definiowanego według przepisów polskiego prawa cywilnego), zabiegając o wzajemną uczciwość i poszanowanie praw stron transakcji oraz mając na uwadze lojalność wobec Kontrahentów, wskazujemy, co następuje.

I) Postanowienia wstępne

1.       Sklep internetowy pod firmą Anna Wojtasik MEDIANA Studio Projektów Graficznych i Ilustracji /dalej jako Sklep/ prowadzony jest przez Annę Wojtasik /ul. Piastowa 14, 04- 528 Warszawa/, zarejestrowany jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki pod numerem 8087, NIP: 952- 164- 81- 45, Regon: 017304184, nr telefonu: 534 000 947, e-mail:domateo@mediana.kei.pl; Sklep działa pod adresem elektronicznym: www.krainalazienki.pl oraz www.mediana.kei.pl.

2.       Sklep oferuje sprzedaż towarów w szczególności akcesoriów łazienkowych, których opis umieszczony na witrynie www.krainalazienki.pl oraz www.mediana.kei.pl określa ich istotne właściwości.

II) Procedura sprzedaży towaru

1.       Sklep przyjmuje zamówienie po wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia za pośrednictwem strony www.domateo.eu oraz www.mediana.kei.pl.
Właściwie złożone zamówienie, po jego zweryfikowaniu i potwierdzeniu, zawiera:

1.       nazwę i dane adresowe Klienta (adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej): zamawiającego, odbiorcy lub płatnika; w celu sprawniejszej weryfikacji i efektywnej współpracy, Sklep prosi o podanie numeru telefonu.

2.       wskazanie wybranego towaru,

3.       wskazanie sposobu płatności.

2.       Klient zostaje powiadomiony, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o przyjęciu zamówienia. Klient najpóźniej w chwili rozpoczęcia spełnienia świadczenia otrzyma pisemne potwierdzenie informacji dotyczących danych Sklepu oraz organu, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy prowadzącego Sklep wraz z numerem rejestracji, istotnych właściwościach towaru, wysokości i składnikach ceny oraz o zasadach jej zapłaty, kosztach, terminie i sposobie dostawy, prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, terminie związania ofertą i informacją o cenie, miejscu i sposobie składani reklamacji, jak również danych wymaganych w związku z ochroną danych osobowych.

3.       Funkcjonujące w Sklepie ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT; strony Umowy wiąże tak oferta jak i cena z chwili złożenia zamówienia.

4.       Zapłata za towar następuje przelewem na wskazany w toku procedury składania zamówienia rachunek bankowy Sklepu, umieszczony na formularzu zamówienia.

5.       Do każdej przesyłki Sklep dołącza fakturę VAT lub pokwitowanie sprzedaży i wymagane przepisami prawa informacje.

III) Procedura dostawy towaru

1.       Towar zamówiony zostaje wysłany do Klienta w terminie dwunastu dni roboczych po złożeniu zamówienia.

2.       Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich. O kosztach, sposobie i terminie dostawy Klient informowany jest w chwili dokonywania zamówienia.

3.       W okolicznościach nadzwyczajnych m.in. z powodu działania siły wyższej Sklep będzie informował Klienta o zmianach lub niedogodnościach związanych z dostarczeniem towaru.

IV) Odstąpienie i reklamacja

1.       Klientowi, będącemu konsumentem, służy uprawnienie do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Anna Wojtasik MEDIANA Studio Projektów Graficznych i Ilustracji ul. Piastowa 14, 04- 528 Warszawa albo na adres poczty elektronicznej: domateo@mediana.kei.pl. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 

2.       W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży zwrot zapłaconej ceny nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu.

3.       W sytuacji, gdy towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeżeli dokonanie tych czynności jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy; od Umowy nie może odstąpić, jeżeli niezgodność towaru konsumpcyjnego z Umową jest nieistotna. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od ustalenia takiego obowiązku Sklepu, w sposób wskazany przez Klienta.

4.       Kupujący traci powyższe uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z Umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem na adres: Anna Wojtasik MEDIANA Studio Projektów Graficznych i Ilustracji ul. Piastowa 14, 04- 528 Warszawa albo adres poczty elektronicznej: domateo@mediana.kei.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie czternastu dni od dnia otrzymania informacji.

V) Postanowienia końcowe

1.       Klient dokonując zakupu wyraża zgodę na gromadzenie przez Administratora (Anna Wojtasik prowadząca działalność Anna Wojtasik MEDIANA Studio Projektów Graficznych i Ilustracji ul. Piastowa 14, 04- 528 Warszawa) danych osobowych niezbędnych dla celu realizacji Umowy; zgoda obejmuje przetwarzanie danych w przyszłości w tym samym celu i może być w każdym czasie przez Klienta odwołana. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich przetwarzania i poprawiania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

2.       Strony postarają się o polubowne zakończenie wszelkich sporów wynikłych z zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. W razie braku porozumienia sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo według przepisów prawa cywilnego.

3.       Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia w Sklepie na jego koncie w domenie www.krainalazienki.pl oraz www.mediana.kei.pl (11 marca 2013 r.) i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Uprawnienia przysługujące Klientowi rozciągają na Umowy zawarte przed wejściem Regulaminu w życie; Klientowi przysługuje czternastodniowy termin na opdstąpienie od Umowy w przypadku niezaakceptowania zmian.

4.       Wszelkie propozycje, zawiadomienia, skargi, sprzeciwy można zgłaszać na adres: www.krainalazienki.pl oraz www.mediana.kei.pl.

5.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą odpowiednie przepisy polskiego prawa cywilnego.

6.       Każdy użytkownik Internetu ma prawo nieodpłatnie pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej http://www.krainalazienki.pl oraz http://www.mediana.kei.pl i zapisać go na własnym nośniku.

"Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez sklepwww.mediana.kei.pl i www.domateo.eu. oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., moich danych osobowych w celu wypełnienia potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997)." 
Informujemy, że Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych według przepisów prawa cywilnego z powodu szkód doznanych na skutek odesłania towaru niekompletnego lub uszkodzonego jeśli szkoda powstała z winy (umyślnej lub nieumyślnej) Nabywcy.

Jak kupować?

Klientem sklepu internetowego "DOMATEO" na stronie www.mediana.kei.plmoże zostać każdy, kto poprawnie wypełni formularz zamówienia towaru. Kupowanie nie wymaga rejestracji wystarczy podać swoje podstawowe dane adresowe potrzebne do wysłania przesyłki, a także podać prawidłowo adres e-mail - warunek otrzymania potwierdzenia ze sklepu.

1.       Asortyment w sklepie podzielony jest na poszczególne kategorie w których mogą znajdować sie podkategorie, dzięki którym oferta jest pogrupowana tematycznie i ułatwia odnalezienie poszukiwanych produktów.

2.       Nawigacja w serwisie odbywa się przy pomocy przycisków graficznych lub linków tekstowych wskazujących konkretną akcję. Dzięki temu można łatwo i szybko odnaleść potrzebne produkty.

3.       Aby dokładniej obejrzeć poszukiwany produkt, wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na jego miniaturowe zdjęcie aby powiększyć .

4.       Kupowanie odbywa się przez kliknięcie ikonki "Do koszyka", wtedy wybrany produkt zostanie dodany do listy zakupów.

5.       Lista zakupów czyli "Zawartość koszyka" wyświetla się bezpośrednio po dodaniu towaru do koszyka, lub po kliknięciu na przycisk "Do kasy" w obszarze Koszyk tuż nad centralną częścią serwisu.

6.       Przeglądanie zawartości koszyka daje możliwość decydowania o ilości zamawianych towarów, a także o usunięciu wcześniej wybranego towaru. Przy pomocy pola "Ilość" oraz przycisku "Aktualizuj", możesz zmniejszać/zwiększać ilość towarów, a przy pomocy pola "Usuń" wyrzucać z koszyka niepotrzebną zawartość.

7.       Aby kontynuować zakupy wystarczy kliknąć na przycisku "Do sklepu", lub po prostu przejść od razu do następnej kategorii.

8.       Po końcowym zaakceptowaniu listy zakupów i kliknięciu ikonki "Do kasy" pojawią się formularze rejestracji zamówienia należy wypełnić je dość dokładnie szczegółowo sprawdzając prawidłowość adresu wysyłki, czy jest prawidłowo wpisany.

9.       Każde zamówienie jest potwierdzane e-mailem, który informuje użytkownika, jakie zakupy poczynił w e-sklepie, oraz zawiera oraz dokładne koszty wysyłki i numer konta do wpłaty


Jeśli masz jakiekolwiek problemy, pytania, uwagi, prosimy o zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy, komunikator gg lub telefonicznie.

Realizacja 

Poprawnie złożone zamówienie zostanie potwierdzone automatyczną wiadomością zawierającą numer ID. Przesyłkę dostaniesz za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ze względu na różnorodność oferowanych produktów (waga, wymiary), koszty transportu mogą zostać skorygowane przez handlowca. Czas dostawy to 3 dni robocze od momentu zaksięgowania przelewu na naszym koncie. W niektórych przypadkach istnieje konieczność uzyskania przez nas dodatkowych informacji. Aby proces ten usprawnić zastrzegamy sobie prawo telefonicznego kontaktu na numer, który został podany podczas składania zamówienia.